BELEIDSPLAN


Beleidsplan Stichting Amarte Fonds Periode 2019-2020 

1. De doelstellingen

Stichting Amarte Fonds (hierna: Amarte Fonds) heeft in het algemeen tot doel het fungeren als algemeen nut beogende instelling in de zin van het Nederlandse belastingrecht. Het Amarte Fonds is in 2019 opgericht met als doel om de ontwikkeling van de kunst te stimuleren, teneinde een (breed) publiek te bereiken. In het bijzonder richt het Amarte Fonds zich op de ontwikkeling van innovatieve kunst, waarbij het Amarte Fonds zich voor de beleidsperiode 2019-2020 primair richt op de ondersteuning en ontwikkeling van projecten op het gebied van innovatieve muziek-, film- theater- en beeldende kunst. 

 

2. Voor wie en waarvoor

Door middel van het ondersteunen van jonge, talentvolle en vernieuwende kunstenaars en instellingen die actief zijn op het gebied van innovatieve kunst wil het Amarte Fonds bereiken dat innovatieve kunst(projecten) bij een breder publiek bekendheid krijgen. Zo wil het Amarte Fonds ook de diversiteit in de kunstwereld bevorderen.

Het Amarte Fonds biedt ondersteuning in de vorm van een financiële bijdrage aan (de ontwikkeling van de) kunstenaars en/of specifieke kunstprojecten van instellingen of gezelschappen die vallen binnen de kwalificaties van het Fonds. Daarnaast biedt het Amarte Fonds immateriële ondersteuning in de vorm van begeleiding, kennis en ervaring. Een en ander heeft ten doel ervoor te zorgen dat de betreffende personen of instellingen op de lange termijn op eigen kracht verder kunnen groeien, uitblinken en zich kunnen onderscheiden, hetgeen de kwaliteit van innovatieve kunst als zodanig ten goede komt, zodat met de kunstuiting een (breed) publiek bereikt wordt.

Enkele voorbeelden van te ondersteunen activiteiten/projecten zijn: het organiseren van concerten om talentvolle innovatieve musici een podium te geven, het bieden van de kans om mee te doen aan cd-opnames / de opname van een album, de productie van video’s voor muzikanten, binnen- en buitenlandse muziek- en theatertournees en de (co-) financiering van film- en theaterproducties en andere activiteiten.


3. De werkwijze

Stichting Amarte is een vermogensfonds met een jaarlijks giftenbudget.
Indien gewenst kan het bestuur, na aftrek van kosten, de gehele jaarlijkse schenking als giftenbudget aanwenden. Voor besteding komen de gehele jaarlijks te ontvangen schenkingen in aanmerking. Dit is ter beslissing aan het bestuur en grotendeels afhankelijk van de kwaliteit en bevonden geschiktheid van de voorliggende projecten. Als er in een bepaald jaar niet voldoende passende projecten zijn, dan wordt het restant van dat jaarbudget naar het giftenbudget van het daaropvolgende jaar doorgeschoven. In ieder geval worden jaarlijks de revenuen op het vermogen volledig geschonken.

 

Stichting Amarte Fonds heeft een adviescommissie die binnen en buiten het eigen netwerk zoekt naar projecten die baat kunnen hebben bij ondersteuning. Hierbij heeft de Stichting nadrukkelijk de wens een inclusief karakter te realiseren. De adviescommissieleden hebben dan ook de opdracht te zoeken naar projecten die ontwikkeld worden door makers van verschillende achtergronden, voor een breed en divers publiek. De leden van de adviescommissie worden benoemd door het bestuur. De samenstelling van de adviescommissie wordt elke zes maanden geëvalueerd, waarbij de bedoeling is, dat leden zeer regelmatig wisselen. De commissie bestaat uit tenminste vijf personen. In de commissie worden in beginsel leden benoemd die zelf als kunstenaar of anderszins professioneel actief zijn of waren binnen de te ondersteunen disciplines.

Kunstenaars kunnen daarnaast op eigen initiatief ondersteuning bij de Stichting aanvragen. Aanvragen op uitnodiging en aanvragen op eigen initiatief worden gedaan via de website www.amarte.nl.

De adviescommissie adviseert het bestuur bij de beslissing om aanvragen te honoreren of beslist daarover zelf binnen door het bestuur gegeven kaders. De Stichting streeft ernaar aanvragen snel te behandelen. De beslistermijn is mede afhankelijk van de hoogte van het aangevraagde bedrag, maar er wordt naar gestreefd binnen twee maanden tot een besluit te komen.

Over het algemeen zal de hoogte van de toegekende bedragen ter ondersteuning van projecten tussen de € 2.500 en € 10.000 bedragen. Bij uitzondering kunnen jaarlijks enkele uitkeringen in de orde van grootte van € 50.000 worden toegekend.

4. Het bestuur en de beloning

Het bestuur van het Amarte Fonds bestaat uit vijf leden. De leden van het bestuur ontvangen voor hun beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning.

Op basis van de statuten kan geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon op enige wijze over het vermogen beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

5. De inkomsten en het vermogen

Stichting Amarte heeft inkomsten door schenkingen van en beperkt aantal particuliere donateurs en werft geen fondsen of inkomsten op ondernemende of andere wijze. Donateurs die aan de Stichting willen bijdragen moeten bereid zijn een substantiële bijdrage te leveren.

 

***


Financiële verantwoording 2019


Amarte

Voor vernieuwende makers in film, muziek, theater en beeldende kunst 

Adres: Claude Debussylaan 46, 1082 MD Amsterdam

Email: info@amarte.nl

Stichting Amarte Fonds is een ANBI instelling. RSIN 860157325 - zie ook:

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-amarte-fonds/

Stichting Amarte Fonds is een ANBI instelling. RSIN 860157325 - zie ook:

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-amarte-fonds/